Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
Π.Ε.Ι » Π.Ε.Ι Γ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ ) φορτήγου

 

Για κάτοχο διπλώματος Γ΄κατηγορίας το οποίο έχει εκδοθεί μέχρι και τις 09/09/2009 δεν χρειάζεται εξετάσεις στο Υπουργείο. Θα πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια τα οποία αναλογούνται σε 35 ώρες. Μόλις τελειώσει τα σεμινάρια πέρνει βεβαίωση από την σχολή και την καταθέτει στο Υπουργείο με τα εξής δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνονικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

5. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

7. Βεβαίωση σεμιναρίων.

 

 

Όταν καταθέσουμε τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο το πρωτότυπο δίπλωμα δεν το καταθέτουμε αλλά περιμένουμε να εκδοθεί το καινούριο δίπλωμα το οποίο θα έχει τον κωδικό του ΠΕΙ επάνω και αφού εκδοθεί, παραδίδουμε το παλίο και παίρνουμε το καινούριο.

 

 

Για διπλώματα Γ΄κατηγορίας τα οποία έχουν εκδοθεί μετά τις 09/09/2009 θα πρέπει να γίνονται και σεμινάρια και εξετάσεις με τα εξής δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνονικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

5. Δύο ( 2 ) παράβολα των 20,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για ΠΕΙ

6. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]