Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΤΑΛΙΚΑΣ

 

 

Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης – Νταλίκα

 

 

Κατηγορία Ε: Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας.    Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  8 πρακτικά με επικαθήμενο, ή, συρόμενο.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Η άδεια οδήγησης σε ισχύ και φωτοαντίγραφο της.

4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

5. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

6. Ένα ( 1 ) παράβολο των 10,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την πρακτική εξέταση.

   7. Παράβολο 107,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

   8. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών,εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδήγου, το οποίο ισχύει για τρία ( 3 ) έτη.

 

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]